Algemene verhuur-en verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

 1. In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:
  • In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:
  • Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van made by ed
  • Wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: Wederpartij A), elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: Wederpartij B) welke tot made by ed in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met made by ed gesloten Overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd
  • Overeenkomst(en): de tussen made by ed en Wederpartij aangegane huurovereenkomst(en), waarop de Verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
  • Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van made by ed (en/of Wederpartij).
  • Offerte: vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging door made by ed aan een potentiële Wederpartij tot het doen van een Aanbod.
  • Aanbod: de door een Wederpartij aan made by ed gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.
  • Huurcontract: de getekende en goedgekeurde Offerte geldt als overeengekomen Huurcontract.
  • Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij aan made by ed verschuldigd is.
  • Gegevens: van de Offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, informatie en dergelijke.
  • Gebrek(en): een aan made by ed toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet voldoet.

Artikel 2 Toepasbaarheid:

 1. De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op door made by ed aangegane overeenkomsten tot verhuur van roerende zaken aan een Wederpartij.
 2. Indien de Wederpartij in zijn Aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door made by ed wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.
 4. De Wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze Verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en made by ed.

Artikel 3 Offertes:

 1. Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden made by ed op geen enkele wijze, tenzij in de Offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
 2. Een Offerte is geldig gedurende drie weken. Na ondertekening wordt deze aanzien als bindend Huurcontract.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst:

 1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover made by ed de Offerte / Huurcontract door de Wederpartij is ondertekend heeft bevestigd.
 2. Het Huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Wederpartij wordt geacht met de inhoud van de getekende Offerte in te stemmen, tenzij zij binnen 5 werkdagen na dagtekening van de Offerte in schrift aan made by ed laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/ bevestiging van het Huurcontract stemt de Wederpartij met de inhoud hiervan in.
 3. Made by ed heeft het recht een Aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 5: Inhoud van de Overeenkomst:

 1. De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de Offerte / het Huurcontract en hetgeen in de Verhuurvoorwaarden is bepaald.
 2. Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door made by ed zijn toelaatbaar, indien en voor zover de Wederpartij vóór totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door made by ed te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
 3. Slechts indien de Wederpartij aantoont dat de zaken zodanig afwijken van de Overeenkomst en/of de door made by ed verstrekte Gegevens, dat de Wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Made by ed is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
 4. Made by ed is gerechtigd om, ter nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, (gelijksoortige) zaken bij een derde in te huren. (derde verhuurder)

Artikel 6: Huurperiode:

 1. De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek:
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk:
 3. De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde afmelding, zowel in schrift als telefonisch door de Wederpartij worden verlengd

Artikel 7: Prijzen:

 1. Prijzen bevatten het totaal van de opstelling, compositie, etalage of creatie zonder levering of transport. Alle prijzen, kosten en kortingen worden afzonderlijk vermeldt op de Offerte/ Het Huurcontract en factuur. En dit zowel voor verhuur als aankopen.

Artikel 8: Werkuren:

 1. Alle werkuren op de Offerte zijn onder voorbehoud naargelang de reële situatie.

Artikel 9: Betaling:

 1. Tenzij in schrift anders overeengekomen, dient het Orderbedrag of ook de factuur, minimum na de helft van elke afzonderlijke huurperiode voldaan worden contant of via overschrijving.
 2. Tenzij in schrift anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dienen, niet periodieke verhuren voldaan binnen de 30 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening.
 3. In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van made by ed als de dag van betaling.
 4. Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan verbeurt de Wederpartij, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 10 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar.

Artikel 10: Niet toerekenbare tekortkoming:

 1. Indien made by ed, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Wederpartij niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, met een maximum van één maand. Na deze één maand hebben beide partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden.
 2. made by ed is niet tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.
 3. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van made by ed die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van made by ed gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van made by ed, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid:

 1. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van made by ed, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de Wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft.
 2. De Wederpartij is, behoudens Schriftelijke toestemming van made by ed, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
 3. De Wederpartij zal made by ed onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen in-dien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de Wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij made by ed hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Wederpartij aan made by ed op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.
 4. Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, zal de Wederpartij de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van made by ed.

Artikel 12: Verzekering en afkoopregelingen:

 1. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het gehuurde, voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggave plicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.
 2. De Wederpartij kan bovengenoemd risico grotendeels afkopen middels onderstaande regelingen. Niet voor alle zaken is het afsluiten van (één van) beide regelingen mogelijk. Voor de te huren zaken waarop (één van) deze regelingen wél mogelijk (is) zijn, is het afsluiten van de afkoopregeling(en) in beginsel verplicht. In een eventuele (raam)overeenkomst kunnen afwijkende afspraken hieromtrent zijn gemaakt. Niettemin bepaalt de inhoud van de betreffende individuele Overeenkomst mede of (één van) beide regelingen van toepassing (is) zijn.
 3. Indien de Wederpartij na de verhuurperiode een deel of het geheel van de verhuurde zaken wenst aan te kopen, kan dit in een afzonderlijke schriftelijke aankoopovereenkomst geregeld worden. Made by ed heeft echter geen enkele verplichting om hierop in te gaan.

Artikel 13: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze:

 1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Verhuur-voorwaarden of van Overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. made by ed en Wederpartij zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met made by ed gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van made by ed worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Kortrijk.
 3. In afwijking van het vorige lid is naar keuze van made by ed is het Belgisch recht van toepassing, indien de Wederpartij de Belgische nationaliteit heeft en/of in België woonachtig/gevestigd is, en de Overeenkomst is gesloten met made by ed in haar hoedanigheid van made by ed. Made by ed behoudt zich het recht voor de Wederpartij in het arrondissement te dagvaarden alwaar zij haar statutaire zetel of kantoor houdt.
 4. In afwijking van het vorenstaande zullen geschillen met Wederpartij worden berecht door de rechter die volgens het commune recht bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.